Fotografica Doesburg
De plaats voor fotografica

Wie zijn wij ?


De titel "Wie zijn wij ?" dekt niet helemaal de lading. Het is eerder "wie ben ik ?".

Want het was Roel Fokken, Doesburgse fotograaf die in 1982 het plan opvatte om een regionale fotograficabeurs in het Gelderse Doesburg te organiseren. Met vereende krachten werd de beurs geagendeerd en ingetekend. In een zaal van de Mosterdhoeve konden voldoende tafels worden opgesteld om een geslaagde fotograficabeurs te organiseren.

 

© Peter Bakker - Apart fotografie

Enkele enthousiaste omstanders hielpen Roel Fokken mee in het realiseren en herhalen van deze regionale fotograficabeurs.

In 1985 werd door dezelfde Roel Fokken het plan uitgerold voor een voor Nederland uniek museum voor fotografica.

En dit alles met steun van o.a. zijn vrouw Jenny, zoon Hugo maar ook Henk Riswick, Enno Hensums, Marion Kooi, Karina Thieken, Sabina Fokken en Harry van Kol waren enkele van hen die hun schouders zette onder het organiseren en coördineren van beurs, museum en openlucht Fotografica Markt.

Het museum kende lang een grote schare aan vrijwilligers die een oogje in het zeil hielden maar ook rondleidingen en presentaties verzorgden zoals toverlantaarnplaatsjes, film e.d. Zonder deze groep van vrijwilligers geen museum.

Het verhuizen van het museum naar een andere fraaie maar ook duurdere locatie en ook 't moeilijker continueren van de noodzakelijke bezetting aan vrijwilligers, waren redenen om het museum uiteindelijk in 2010 te sluiten. Elders op onze website kunt u hier meer over lezen.

Dit alles gelezen hebbende, is de titel "Wie zijn wij ?" uiteindelijk  toch helemaal gedekt. 

Heeft u Fotografica aan te bieden ??

Neem contact op met Roel Fokken om een afspraak te maken of kom gezellig langs op vrijdag of zaterdag ! Voor zijn telefoonnummer of via mail: ga naar het laatste tabblad Contact

 

The title "Who are we ?" doesn't quite cover the charge. It's more like "who am I?".

Because it was Roel Fokken, photographer from Doesburg who conceived the plan in 1982 to organize a regional photographica fair in Doesburg in Gelderland. With united forces, the fair was put on the agenda and subscribed. Sufficient tables could be set up in a room of the Mosterdhoeve to organize a successful photographica fair.

A few enthusiastic bystanders helped Roel Fokken in realizing and repeating this regional photographica fair.

In 1985 the same Roel Fokken rolled out the plan for a museum for photography that is unique in the Netherlands.

And all this with the support of his wife Jenny, son Hugo, but also Henk Riswick, Enno Hensums, Marion Kooi, Karina Thieken, Sabina Fokken and Harry van Kol were some of them who put their shoulders to the wheel to organize and coordinate the exhibition, museum and outdoor Photographica Market.

For a long time, the museum had a large group of volunteers who kept an eye on things, but also gave tours and presentations such as magic lantern places, film, etc. Without this group of volunteers, there would be no museum.

Moving the museum to another beautiful but also more expensive location and also the more difficult continuation of the necessary staffing of volunteers were reasons for closing the museum in 2010. You can read more about this elsewhere on our website.

Having read all this, the title is "Who are we ?" eventually fully covered.

Do you have Photography to offer??

Contact Roel Fokken to make an appointment or come by on Friday or Saturday! For his phone number or by mail: go to the last tab Contact